Wstępne wyniki wieloośrodkowego hiszpańskiego rejestru niedokrwienia kończyny dolnej leczonej balonem lekowym luminor

http://evtoday.com/2016/05/11/spanish-registry-evaluates-ivasculars-luminor-drug-eluting-balloon


Badania kliniczne w toku:

EFFPAC - skuteczność balonu lekowego luminor 35. Koniec przewidziany na listopad 2016.

EVOLUTION - zainicjowana przez lekarzy próba badająca skuteczność samorozprężalnego stentu iVOLUTION w leczeniu udowo-podkolanowych zmian. Koniec przewidziany na czerwiec 2017.

REJESTR LUMINOR - ewidencja wyników z użyciem balonu uwalniającego lek (Paklitaksel) w leczeniu okluzyjnych zmian poniżej więzadła pachwinowego i restenozy z poprzednich zabiegów naczyniowych w tym sektorze. Koniec przewidziany na Maj 2017. 

http://www.ivascular.global/clinical-trials/


Balon lekowy luminor 14 znacznie zmniejszył restonezę w stencie w porównaniu z balonami kontrolnymi

Badania opublikowane w hiszpańskim Jounral of Cardiology (Rev Esp Cardiol 2014; 67: 456-62-Vol. 67 Num,06.)                                                     

© 2016 SUPPORT 4 MEDICINE. All Rights Reserved. Designed By SUPPORT 4 MEDICINE